Beste lid,

Hierbij nodigen we je uit voor de algemene ledenvergadering van Jokers V.C. op vrijdag 4 september om 20:00. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Agenda:
 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vorige ALV (zie bijlage)
 3. Stand van zaken m.b.t. speerpunten
 4. Mededelingen over sporthal en coronamaatregelen
 5. Kleding, webshop, en sponsoring
 6. Kledingvoorstel (incl. stemming)
 7. Financiën 19-20 en contributieregeling 2020-2021 (incl. stemming)
 8. Schema van aftreden bestuur (incl. stemming)
 9. Vacatures en vrijwilligersbeleid
 10. Sluiting
Waar vindt de ALV plaats?
Vanwege de coronamaatregelen zal deze ALV er heel anders uitzien dan je gewend bent. De ALV zal in twee delen plaatsvinden:
 • Deel 1 betreft een video die wij als bestuur zullen opnemen waarin we jullie informeren over elk van de bovenstaande agendapunten. Deze video zullen we volgende week met jullie delen en kun je in je eigen tijd bekijken.
 • Deel 2 betreft het beantwoorden van vragen die jullie hierover hebben en het stemmen op het kledingvoorstel, de financien over seizoen 19-20, de contributieregeling, en de bestuursleden. Dit doen we live op 4 september om 20:00 via een videoconference. Je ontvangt die dag in je mail een link voor een Zoom-meeting. Weet je niet hoe dat werkt? Geen zorgen! We sturen spoedig een mail waarin we haarfijn uitleggen hoe je kunt deelnemen.
Een ALV via videoconference? Dat gaat mij te ver!
Wil of kun je niet digitaal deelnemen, dan ben je ook van harte welkom in de kantine om live je stem uit te brengen. Het bestuur verzorgt van daaruit namelijk de videoconference. Zitplaatsen in de kantine zijn beperkt, dus aanmelden is verplicht. Mail naar secretaris@jokersvc.nl.

Wie heeft er toegang tot de ALV?
Alle leden van het bestuur en de vereniging, en de wettelijk vertegenwoordigers van de minderjarige leden hebben toegang tot de ALV. Ieder lid heeft één stem. Het stemrecht van een lid jonger dan 16 jaar kan slechts worden uitgeoefend door diens wettelijk vertegenwoordiger.

Kan ik nog een agendapunt toevoegen?
Je kunt tot zeven dagen vóór de vergadering agendapunten aandragen via secretaris@jokersvc.nl. Tijdens de vergadering is er in beginsel geen mogelijkheid meer tot het toevoegen van extra agendapunten.

Ik kan die avond niet, kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen?
Je kunt een ander lid (ouder dan 18 jaar) machtigen om voor je te stemmen. Degene die gemachtigd wordt kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen. Machtigingen dienen vóór de vergadering te worden doorgegeven via secretaris@jokersvc.nl.

En waar moet ik precies op stemmen?
 • Allereerst het kledingvoorstel. Voor komend seizoen wordt een fikse investering gedaan om de vereniging in nieuwe kleding te steken. Het bestuur heeft hiervoor een plan opgesteld en vraagt om jouw goedkeuring. In de video van volgende week wordt dit plan toegelicht.
 • Ten tweede zal de kascommissie verslag uitbrengen van de kascontrole. Aan de leden wordt gevraagd het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over seizoen 2019-2020.
 • Ten derde moet er goedkeuring gegeven worden voor het kwijtschelden van de contributie tijdens de coronaperiode. Bij geen goedkeuring is elk lid de contributie over de afgelopen maanden alsnog verschuldigd.
 • Ten vierde wordt de contributieregeling voor komend seizoen gepresenteerd. De vergadering dient in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen. In de bijlage vind je de nieuwe contributieregeling. Deze wordt toegelicht in de aankomende video.
 • Tot slot treden er drie bestuursleden af. Peggy Luyten, Lando Teheux en Jimmy Frerejean hebben hun eerste bestuurstermijn van drie jaar erop zitten. Alle drie zijn opnieuw verkiesbaar. (Ja, dat lees je goed... alle drie ;-))
Tot slot
Vanwege de omstandigheden en de vorm waarin de ALV gehouden wordt, is het misschien makkelijk om deze vergadering aan je voorbij te laten gaan. Toch hopen wij als bestuur dat je virtueel of fysiek aanwezig bent om je stem uit te brengen. Ben je tevreden over de manier waarop de drie aftredende bestuursleden de afgelopen drie jaar de club bestuurd hebben? Steun ze dan en breng je stem uit! Maar stem ook als je niet tevreden bent. Wil jij zeker zijn dat je niet alsnog contributie over de coronaperiode moet betalen? Stem dan! Hoe meer actieve en betrokken leden we mogen verwelkomen, hoe sterker we staan.

De komende dagen volgen meer mails van het bestuur, dus hou je inbox in de gaten!

Met sportieve groet,
Het bestuur


Peggy Luyten, voorzitter
Jimmy Frerejean, secretaris
Mark Gerritsen, penningmeester
Lando Teheux, tc, jeugd, materialen